background_mobile_2

Sjöar i SITES AquaNet och SITES Water

Sju sjöar vid sju olika stationer är centrala för SITES AquaNet och SITES Water. Övervakningen för SITES Water, inklusive provtagning av sjöar och vattendrag, utförs i sex av stationernas avrinningsområden och täcker därför gradienter i bland annat näring och vattenfärg. SITES AquNet erbjuder experimentella manipulationer i sjöar med olika miljöförhållanden längs en latitudgradient.
Läs mer om sjöarna

Almbergasjön

Almbergasjön. Foto: Niklas Rakos.
Almbergasjön. Foto: Niklas Rakos.
Stabil stratifiering under vintern, icke-stabil stratifiering under sommaren, dvs sjön blandas flera gånger varje sommar.

Bolmen

Bolmen.
Bolmen.

Avrinningsområdet på 1640 km2 består av 64% skog, 8% myr och våtmark, 15% sjöar, 8% jordbruk och 5% annat (källa SMHI).

Erken

Erken. Foto: Silke Langenheder.
Erken. Foto: Silke Langenheder.

Erssjön

Erssjön. Foto: Bengt Liljebladh.
Erssjön. Foto: Bengt Liljebladh.
Erssjön stratifieras under somrarna och bottenvatten blir syrefritt. Avrinningsområdet är huvudsakligen täckt av skog, med en mindre andel torv och jordbruksmark med en berggrund bestående av granit.

Feresjön

Feresjön.
Feresjön.

Stortjärn

Stortjärn. Foto: Andreas Palmén.
Stortjärn. Foto: Andreas Palmén.
Avrinningsområdet på 0,65 km2 består av 54% barrskog, 39,5% myr och 6,4% vatten och domineras av morän och torvjord.

Tarfalasjön

Tarfalasjön. Foto: Pia Eriksson.
Tarfalasjön. Foto: Pia Eriksson.

Tarfalasjön är en glaciärsjö. Vatten från fyra mindre glaciärer, där de största slutade kalva i sjön på 1950-talet, rinner till sjön. Avrinningsområdet är 8,6 km2, 15% är täckt av is.