background_mobile_2
loading...

SITES Water syftar till att bygga upp ett långsiktigt och välkoordinerat övervakningsprogram som utgör stöttepelaren i en infrastruktur där hydrologiska, fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar inom sjöar och vattendrag kommer att mätas.

SITES Water är en infrastruktur för experimentella studier inom ekologi och biogeokemi för inlandsvatten och deras interaktion med landområden och atmosfären. Infrastrukturen ligger till grund för att skapa unika och multivariata mätserier som sträcker sig över tid och rum. Mätserierna möjliggör studier av hur grundläggande ekologiska, hydrologiska och biogeokemiska mönster, processer och regimskiften påverkas av klimatförändringarna. 

SITES Water omfattar områden över hela Sverige och hos deltagande stationer finns sjöar och vattendrag av varierande storlekar. Genom satsningen vill man upprätta världens första långsiktiga och bredskaliga forskningsnätverk för växthusgaser och kol inom inlandsvatten och genom detta kunna erbjuda en spjutspetsinfrastruktur inom området. 

Satsningen bygger vidare på en redan etablerad infrastruktur och kunskap hos de sju deltagande stationerna. SITES vill kunna skapa tidsserier av miljödata som är genomgående konsistenta för alla stationer, samt bygga upp anläggningar för att stödja forskares användning av SITES, från databasåtkomst till stöd för in situ experiment i både sjöar och vattendrag. Ett samordnat mätprogram för provtagning av sjö och vattendrag kommer att implementeras för de deltagande SITES stationerna.

SITES Water omfattar sex olika nivåer av data. Nivåerna inkluderar redan tillgänglig bakgrundsinformation, vattenbalans, fysikaliska variabler, kemiska variabler, biologiska variabler, samt kol- och växthusgasbalanser.

Deltagande forskningsstationer
Abisko
Asa
Erken
Röbäcksdalen
Skogaryd
Svartberget
Tarfala

Mätprogram
SITES Water

Koordinator
leif.klemedtsson@gvc.gu.se