background_mobile_2

Om SITES

SITES, Swedish Infrastructure for Ecosystem Science, är en nationell infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning. SITES ska bidra till att attrahera och främja högkvalitativ forskning genom långsiktiga mätningar och experiment utförda i fält samt genom att tillgängliggöra data.

Kärnan i SITES är nio starka och välutvecklade fältforskningsstationer som representerar en rad svenska klimatzoner och naturtyper, inklusive jordbruksmark, skog, våtmarker, sjöar och vattendrag. SITES erbjuder forskare vid landets alla lärosäten och forskningsinstitut välfungerande och allmänt tillgängliga infrastrukturer för fältbaserad forskning. SITES driver flera långsiktiga mät- och datainsamlingsprogram vars resultat görs fritt tillgängliga.

SITES finansieras av Vetenskapsrådet tillsammans med stationernas huvudmän. Koordinator för SITES är SLU, som också är värd för sekretariatet.
Samarbetet inom SITES regleras genom ett konsortieavtal mellan huvudmännen. SITES styrs av en oberoende styrgrupp och arbetet leds av en vetenskapligt välmeriterad föreståndare.

Läs mer

Bakgrund och bildande

På uppdrag av Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) vid Vetenskapsrådet gjordes under 2012 en utredning kring nuläget för forskningsstationer och annan fältbaserad infrastruktur för ekologisk och miljörelaterad forskning i terrester och limnisk miljö.
 
Utredningen visade att det fanns ett stort antal stationer med potential att utgöra en nationell forskningsresurs. Med utredningen som grund beslutade RFI att avsätta medel för en nationell infrastruktur av fältbaserade forskningsanläggningar och forskningsstationer för terrester och limnisk ekologi- och miljöforskning. En utlysning gjordes under 2012 där lärosäten och andra forskningsorganisationer fick nominera stationer till infrastrukturen. Nomineringarna bedömdes av en internationell expertpanel, som gav rekommendationer om vilka stationer som borde ingå i satsningen och om hur infrastrukturen borde utvecklas. Den första finansieringsperioden sträckte sig fram till 2017. SITES är nu inne i sin andra finansieringsperiod som sträcker sig till och med 2022.

Läs mer

Vision

SITES främjar långsiktig fältbaserad ekosystemforskning av världsklass genom att erbjuda unik infrastruktur och kompetens på ett sätt som attraherar såväl svenska som internationella forskare.

SITES huvudmän

 Göteborgs universitet
 Polarforskningssekretariatet
 Sveriges lantbruksuniversitet
 Uppsala universitet

Styrgrupp (2021-03-01 – 2024-02-29

  • Anna Gårdmark, SLU, ordförande
  • Anders Hedenström, Lunds universitet, vice ordförande
  • Jan Bengtsson, SLU
  • Johan Bergh, Linnéuniversitetet
  • Inger Kappel Schmidt, University of Copenhagen
  • Jan Karlsson, Umeå universitet
  • Hanna Silvennoinen, Norsk institutt for bioøkonomi

Finansiär

Partners