background_mobile_2

SVARTBERGET FORSKNINGSSTATION

Svartberget forskningsstation är en knutpunkt för långsiktig terrester forskning i det boreala skogsbältet i norra Sverige. Forskningsstation ligger nordväst om Vindelns samhälle, ca 1 h körtid från Umeå. Utmärkande för Svartberget är de stora befintliga fältforskningsinfrastrukturerna kring myrekosystem, avrinningsområden och produktiv tall- och granskog, vilka ger unika möjligheter för forskare att studera processer och flöden på såväl ekosystem- som landskapsnivå.
 
Här pågår forskning om skogsväxters kväveupptag och kväveanvändning, abiotisk och biotisk påverkan i skogsekosystem, skogsproduktion och skogsskötsel, transport och ackumulation av vatten, kol, kväve, metaller och andra ämnen i landskapet.
 
Långsiktiga mätningar utförs kontinuerliga av klimat, ozon, marktillstånd, vattenomsättning samt nederbörds- och avrinningskemi. Syftet med dessa är att förse projekt vid stationens försöksytor med bakgrundsdata om tillstånd i luft, mark och vatten. Mätdata bearbetas automatiskt till tiominuters- och dygnsvärden.

Svartberget erbjuder forskare mark för olika typer av fältförsök samt ansvarar för anläggning, underhåll och datainsamling. Forskare erbjuds också möjligheten att anlägga nya fältexperiment och får tillgång till klimat- och markdata samt teknisk support av personal med god lokal kännedom och fältvana. Forskningsstationen erbjuder också tillgång till verkstad, maskiner, mätutrustning, kylrum, grovlabb, förråd, enkelt laboratorium, skrivplats samt kök och logi några km från stationen.  Svartberget erbjuder en välutrustad fordonspark som inkluderar en terränggående 15 meter hög skylift, miniskotare minimaster 620, hjullastare, skoter, fyrhjuling, släpvagnar och bilar.

För tillgång till mätdata och observationer från mätprogram, kontakta stationsföreståndaren eller undersök Svartbergets basprogram för olika storskaliga experimentområden. För Svartbergets skogliga fältförsök kan du söka i metadatabasen Silvaboreal (länk till extern hemsida).

Svartberget ingår i SITES infrastrukturer SITES Water, SITES AquaNet och SITES Spectral.

Svartbergets stations egen hemsida finner du här.

Stationsföreståndare
Charlotta Erefur

Latitud: 64.24434
Longitud: 19.76646
Klimatzon: boreal

Antal laboratorier: 1
Antal sängplatser: 10 km till vandrarhem

Kontakta stationsföreståndaren
charlotta.erefur@slu.se