background_mobile_2

GRIMSÖ FORSKNINGSSTATION

Grimsö forskningsstation ligger i Bergslagen och förfogar över ett stort forskningsområde på 13 000 ha. Området består i huvudsak av barrblandskog. Grimsö grundades 1974 som en ekologisk forskningsstation med Naturvårdsverket som huvudman. Sedan 1992 ligger Grimsö under Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) verksamhet. Grimsö utgör avdelningen Viltekologi inom Institutionen för Ekologi.

Forskningen vid Grimsö är främst inriktad på tillämpade ekologiska frågor som rör vilt- och naturresursförvaltning. Vid Grimsö drivs även en kontinuerlig vilt- och skogsövervakning, varav flera inventeringsserier omfattar 30-40 års data. 

På Grimsö finns också Viltskadecenter som utbildar och informerar om skador orsakade av fredat vilt och hur man förebygger dom. Idag arbetar ca ett 50-tal personer på Grimsö, såväl forskare, doktorander och studenter som fältassistenter och administrativ och teknisk personal.

Förutom kontorsbyggnader och laboratorier förfogar Grimsö över ett stort forsknings-område, konferenslokaler, övernattningsmöjligheter för kursdeltagare, mäss och kök. 2004 öppnades den nya permanenta vilt- och naturutställningen "Naturligtvis".

För tillgång till mätdata och observationer från mätprogram, kontakta stationsföreståndaren eller undersök Grimsös basprogram av mätvariabler.

Grimsö stations egen hemsida finner du här.

SITES ger, förutom trygghet och utvecklingsmöjligheter för våra långsiktiga tidsserier, möjlighet till förbättrat datautnyttjande och ny intressant forskning där flera discipliner kan ingå. Nätverket och de nya forskningskontakterna genererar fler vinklingar och användningsområden för data plus att nyttjandegraden av forskningsområdet ökar

Stationsföreståndare
Gunnar Jansson

Latitud: 59.72868
Longitud: 15.47249
Klimatzon: gränsen mellan hemi-boreal och boreal

Antal laboratorier: 4 inklusive ett DNA-laboratorium
Antal sängplatser: 32

Kontakta stationsföreståndaren
gunnar.jansson@slu.se