background_mobile_2

ASA FORSKNINGSSTATION

Asa forskningsstation är navet för verksamheten inom SITES Asa. Den är belägen ca 4 mil norr om Växjö.

För att möjliggöra studier av skogsskötsel, exempelvis gödsling och vattenkvalitet, rekreationsvärde och intensivodling, introducerade trädslag och deras påverkan på fauna och flora, samt av klimatets och luftföroreningarnas betydelse för biogeokemiska processer och vegetationen, erbjuds en basinfrastruktur av personal, utrustning, elförsörjning och grundläggande mätningar. På forskningsstationen finns även kontor och laboratorium att disponera. Mat och logi kan erbjudas i direkt anslutning. 
 
Forskningsstationen bedriver sin huvudsakliga verksamhet på tre försöksområden: Asa försökspark, Asa tillväxtpark och Aneboda försöksområde. Samtliga områden är belägna i närheten av forskningsstationen och representerar på olika sätt den sydsvenska barrskogsregionen. Cirka hälften av skogsmarken består av gran, en fjärdedel av barrblandskog av tall och gran och en fjärdedel består av tall- och lövbestånd. Försöksområdena består även av en betydande andel myr och (delar av) några mindre sjöar.

På Asa försökspark (1 010 ha) bedrivs traditionell skoglig fältforskning kring skogsskötsel och skogsproduktion. Forskningsområden inkluderar skogsföryngring, skogens produktion, inverkan på mark och vattenkemi, påverkan på skogens ekologi samt hållfasthet hos träbaserade produkter. Dessutom bedrivs miljöövervakning kopplat till klimatmätningar (WMO-standard), bäckvattenkemi, växthusgaser (flux-mast i intensivbrukad skog) och fenologi.

På Asa tillväxtpark (1 470 ha), som är unik i sitt slag i världen, studeras effekter av intensivskogsbruk på landskapsnivå. De verktyg som används för att öka produktionen är ungskogsgödsling (BAG), inversmarkberedning, användning av förädlat plantmaterial och vissa introducerade trädslag samt särskilt anpassade gallringsprogram.  Alla åtgärder genomförs integrerat med det normala skogsbruket i hela bestånd. Verksamheten startade 2009.
 
Aneboda försöksområde (170 ha, varav 19 ha intensivstuderas) är väl lämpat för experimentella studier av tillstånd, processer och dynamik i myrens och naturskogens olika utvecklingsfaser och som referens till konventionellt och intensivt brukad skog i t.ex. Asa försöks- och tillväxtparker.

För Asas skogliga fältförsök kan du söka i metadatabasen Silvaboreal (länk till extern hemsida). För Aneboda försöksområde hittar du information om och data från den integrerade miljöövervakningen här

Asa ingår i SITES infrastrukturer SITES Water, SITES AquaNet och SITES Spectral.

Asa stations egen hemsida finner du här.

Stationsföreståndare
Martin Ahlström

Latitud: 57,1645
Longitud: 14,7827
Klimatzon: hemiboreal

Antal laboratorier: 3
Antal sängplatser: 15 km till vandrarhem i Lammhult

Kontakta stationsföreståndaren
Martin.Ahlstrom@slu.se