background_mobile_2

Asa forskningsstation

Asas forskningsområde består till största delen av skog.
Asas forskningsområde består till största delen av skog.

Asa forskningsstation (ASA)

Asa forskningsstation är navet för verksamheten inom SITES Asa. Den är belägen ca 4 mil norr om Växjö.

För att möjliggöra studier av skogsskötsel, exempelvis gödsling och vattenkvalitet, rekreationsvärde och intensivodling, introducerade trädslag och deras påverkan på fauna och flora, samt av klimatets och luftföroreningarnas betydelse för biogeokemiska processer och vegetationen, erbjuds en basinfrastruktur av personal, utrustning, elförsörjning och grundläggande mätningar. På forskningsstationen finns även kontor och laboratorium att disponera. Mat och logi kan erbjudas i direkt anslutning. 
 
Forskningsstationen bedriver sin huvudsakliga verksamhet på tre försöksområden: Asa försökspark, Asa tillväxtpark och Aneboda försöksområde. Samtliga områden är belägna i närheten av forskningsstationen och representerar på olika sätt den sydsvenska barrskogsregionen. Cirka hälften av skogsmarken består av gran, en fjärdedel av barrblandskog av tall och gran och en fjärdedel består av tall- och lövbestånd. Försöksområdena består även av en betydande andel myr och (delar av) några mindre sjöar.

Asa försökspark 
På Asa försökspark (1 010 ha) bedrivs traditionell skoglig fältforskning kring skogsskötsel och skogsproduktion. Forskningsområden inkluderar skogsföryngring, skogens produktion, inverkan på mark och vattenkemi, påverkan på skogens ekologi samt hållfasthet hos träbaserade produkter. Dessutom bedrivs miljöövervakning kopplat till klimatmätningar (WMO-standard), bäckvattenkemi, växthusgaser (flux-mast i intensivbrukad skog) och fenologi.

Asa tillväxtpark
På Asa tillväxtpark (1 470 ha), som är unik i sitt slag i världen, studeras effekter av intensivskogsbruk på landskapsnivå. De verktyg som används för att öka produktionen är ungskogsgödsling (BAG), inversmarkberedning, användning av förädlat plantmaterial och vissa introducerade trädslag samt särskilt anpassade gallringsprogram.  Alla åtgärder genomförs integrerat med det normala skogsbruket i hela bestånd. Verksamheten startade 2009.
 
Aneboda försöksområde
Aneboda försöksområde (170 ha, varav 19 ha intensivstuderas) är väl lämpat för experimentella studier av tillstånd, processer och dynamik i myrens och naturskogens olika utvecklingsfaser och som referens till konventionellt och intensivt brukad skog i t.ex. Asa försöks- och tillväxtparker.

Övervakning och data

 

Officiell webbplats
Asa stations webbsidor hos SLU.

Stationsföreståndare

Wilhelm Lönnqvist 
wilhelm.lonnqvist@slu.se

Fakta
Ekosystem
Skog, sjöar och vattendrag, våtmarker
Klimat
Hemiborealt

Årlig medeltemperatur: 5,6 °C
Öppet
Året om
Oranisation

Sveriges lantbruksuniversitet
Latitud och longitud
57.1645 N, 14.7829 E
Höjd över havet
182 m