Granbarkborre ett växande problem

03 May 2019
Bild 1. Granbarkborredödade granar. Fotograf: Martin Ahlström.
Bild 1. Granbarkborredödade granar. Fotograf: Martin Ahlström.

Den torra och varma sommaren 2018 orsakade torkstress på många områden i södra Sverige och den åttatandade granbarkborren (Ips typographus) var inte sen att utnyttja detta. Kombinationen av torka och en lång period av värme medförde att barkborrarna hann med två sk. syskonkullar. Skadeläget i Götaland och då särskilt östra Götaland är allvarligt och årets utveckling följs noga. I Asa är ett 40-tal områden med angripna och döda granar identifierade. Årets tidiga vår passar barkborrarna perfekt och årets svärmning har redan inletts. I bekämpningsprogrammet ingår feromonfällor, levande träd betade med feromon och övervakning av de 40-tal områden med konstaterade angrepp. Den viktigaste aktiva åtgärden är dock att inom en månad avverka de granar som angripits under april/maj för att reducera populationen och föra ut barkborrana från skogen. Det bästa motmedlet är dock en kall och regnig sommar.
 

Bild 2. Barkborrehane som har börjat gnaga sig in i barken. Fotograf: Göran Birgersson.
Bild 2. Barkborrehane som har börjat gnaga sig in i barken. Fotograf: Göran Birgersson.

Forskning
På två platser på försöksparken är professor Göran Birgersson och doktorand Maria Sousa från institutionen för Kemisk ekologi, SLU Alnarp, aktiva och följer utvecklingen av granbarkborrepopulationen. Deras forskning inriktar sig på en av granbarkborrarnas mest potenta naturliga fiender, styltflugan (Medetera spp.). Styltflugans larver använder sina mandibler ("käkarna"), för att attackera barkborrelarverna under barken.

Bild 3. Äggläggande styltflugehona. Fotograf: Göran Birgersson.
Bild 3. Äggläggande styltflugehona. Fotograf: Göran Birgersson.

Ett av de områden som Göran och Maria arbetar på övervakas regelbundet via drönare. Pilotstudier har visat att man via spektralbilder inom vissa våglängdsområden kan påvisa angrepp av granbarkborre. Förhoppningsvis redan innan de är synliga med blotta ögat. Detta skulle kunna utnyttjas för att övervaka stora markområden och tidigt kunna sätta in motåtgärder i form av avverkning av drabbade träd.

Bild 4. Larv av styltfluga – OBS de svarta mandiblerna ("käkarna"), med vilka de attackerar barkborrelarverna. Fotograf: Göran Birgersson.
Bild 4. Larv av styltfluga – OBS de svarta mandiblerna ("käkarna"), med vilka de attackerar barkborrelarverna. Fotograf: Göran Birgersson.