Ny vetenskaplig föreståndare för SITES Lönnstorp fältforsknings-station, SLU Alnarp

06 September 2018

Från och med augusti 2018 är forskaren Johannes Albertsson anställd som vetenskaplig föreståndare på fältforskningsstationen SITES Lönnstorp. Johannes är utbildad hortonom från Sveriges Lantbruksuniversitet. Under doktorandstudier var arbetet inriktat på samspelet mellan ogräs och salix, en perenn bioenergigröda. Målet med denna forskning var att minska eller eliminera användningen av herbicider under etableringsfasen av salix. Han undersökte bland annat olika salixkloners förmåga att konkurrera med ogräs och hur denna förmåga påverkas av att första årets skott klipps ner. Johannes jämförde också effektiviteten av kemiska och icke-kemiska ogräsbekämpningsmetoder, såsom radhacka kombinerat med skrappinnar och olika typer av täckgrödor. Forskningen utfördes i storskaliga fältförsök och i nära samarbete med lantbrukare och rådgivare.

Efter doktorandstudierna arbetade han som post doktor i ett europeiskt projekt med namnet Climate-CAFÉ. Målet med detta projekt var bland annat att få fram ny kunskap från svenska långliggande försök gällande olika odlingssystems anpassningsförmåga till klimatförändringar. Post doktorprojektet innebar också att han hade täta kontakter med lantbrukare och rådgivare för att på detta sätt tillsammans försöka utforma odlingssystem med en stor anpassningsförmåga till de förväntade klimatförändringarna.

Sedan början av 2018 är Johannes anställd som forskare på institutionen för Biosystem och teknologi, SLU. Hans roll i de forskningsprojekt han har varit inblandad i har till största delen varit fokuserade på hur ogräsmängden och ogräsfloran påverkas av hur odlingssystemen är utformade. Han är även ansvarig för kursen Växtproduktion (15 hp) på Lantmästarprogrammet.