30 år med ökad tillgång av växtnäring i granskog

27 September 2016

Flakalidenexperimentet utanför Vindeln i Västerbotten lades ut 1986 i ett ungt granbestånd, vilket planterats 1963 efter avverkning, hyggesbränning och markberedning. Området ligger ovanför högsta kustlinjen och jordarttexturen är sandig-moig osvallad morän.

Försöken visar att det går att mer än fördubbla tillväxten hos gran i Norrland. Det är alltså inte i första hand det kärva klimatet eller våra långsamväxande trädslag som styr tillväxten i de svenska skogarna. Det är snarare tillgången på växtnäring, i norra Sverige främst kväve, som avgör hur stor tillväxten blir.

2016 fyller försöket 30 år och det har firats i slutet av september. Pionjärer och forskare som verkat och intresserats av resultaten har träffats på plats i Flakaliden igen. 

Genomskärning av en granstam där  årsringarna syns, före och efter gödslingen. Bild från SLU.
Genomskärning av en granstam där årsringarna syns, före och efter gödslingen. Bild från SLU.

Syftet med Flakalidenförsöket är att demonstrera granens möjliga produktionsförmåga i norrlandsklimat – när varken näringsämnen eller vatten är tillväxtbegränsande faktorer. Forskarna har gödslat intensivt på provytor sedan 1987 och anpassat gödslingen till trädens behov. Inget läckage av näringsämnen har tillåtits ske till grundvattnet.

Pionjären Sune Linder tillsammans med kollegor och vänner på Flakaliden. Foto av Charlotta Erefur
Pionjären Sune Linder tillsammans med kollegor och vänner på Flakaliden. Foto av Charlotta Erefur

Läs mer:
Flakaliden vid Svartbergets försökspark