SITES_bård 160701-4


Vatten är en central ”behållare” och transportör av ämnen inom SITES olika ekosystem. En stor del av miljöövervakningen inom SITES vattennätverk har pågått under en lång tid. Se även infrastrukturen SITES Water, där harmoniserande mätningar görs specifikt för sjöar och deras in- och utlopp.

Läs mer nedan om vad stationerna Abisko, Asa, Erken, Röbäcksdalen, Skogaryd, Svartberget och Tarfala kan erbjuda dig som forskare.

ABISKO

Via Abisko finns flera möjligheter att studera limniska ekosystem. I Abiskojokka mäts vattenflöde och kemi. Grundvattenrör som övervakas med avseende på nivåer finns på flera platser i Abiskoområdet, bland annat inom myrkomplexet Stordalen.

Abisko ingår i SITES Water, med sjön Almbergasjön. Inom ramen för SITES Water mäts fysiska, kemiska och biologiska parametrar i sjön och i in- och utgående vattendrag. Kompletterande övervakning av nederbörd, både regn och snö samt isförhållanden på Torneträsk finns att använda.

ASA

Inom Asa försökspark och tillväxtpark följs vattenkvaliteten i flera avrinningsområden. Bland annat övervakas flödet samt att provtagningsprogram finns för kemiska analyser. Asa erbjuder en bred basinfrastruktur av personal, utrustning och elförsörjning i närheten av dessa system.

Aneboda försöksområdet erbjuder möjlighet till ekosystemstudier på avrinningsområdesnivå då vattenbalanser och kemiska ämnesbudgetar beräknas. Dessa kan användas för att studera effekter på biota, främst vegetation, samt studier av olika markprocesser.

ERKEN

Limnologiska studier i Sverige har sitt säte på Erken. Vid sjön Erken och på Erkenlaboratoriet erbjuds infrastruktur för att studera klimateffekter på akvatiska system. Övervakning av limnisk karaktär har pågått länge och utgörs idag av kemiska, fysikaliska och biologiska mätningar i sjön samt för de vattendrag som utgör inlopp och utlopp till sjön. Ämnesbudgetar och intern cirkulation i sjön mäts med profilerande bojar och sensorer, vattenprover analyseras med avseende på bland annat kemi och näringsämnen och utbyte och omsättning med luften mäts med ett fluxsystem.

RÖBÄCKSDALEN

Röbäcksdalen ingår i SITES Water, genom Degernäsbäcken som rinner genom Röbäcksdalens jordbrukslandskap (cirka åtta kilometer). Bäcken fortsätter därefter till ett Natura 2000 område för att slutligen mynna ut i Bottenhavet. Längst med hela Degernäsbäcken finns ett antal verksamheter och industrier. Vegetationen längs bäcken har inventerats vad gäller artförekomster och sammansättning. Bäcken ger flera möjligheter att studera vattendrag i urbana miljöer och dessas påverkan på vattenkvalitet.
 
Inom ett invallat område på Röbäcksdalen övervakas också ytavrinning och dräneringsvatten vad gäller flöde och kemiska parametrar vilket även inkluderar näringsämnen.

SKOGARYD

Skogaryd utgörs av sex delområden som alla knyts samman med sjöar och vattendrag. Alla sex delområden mäter flöde, fysiska och kemiska variabler.

Erssjön representerar en typisk sjö i (hemi-) borealt skogslandskap. Miljöövervakning sker av flöden av växthusgaser (CO2 och CH4) med Eddy Covariance (EC) utrustning, vattenkemi och kolsedimentering. Erssjön ingår i SITES Water och har bland annat instrument som mäter temperatur och syrehalts längst med hela den vertikala profilen av sjön. Nio bäckar som rinner genom Skogaryd landskap övervakas för flöde och kemiska analyser minst månadsvis året om.

Skogaryds uppsättning av utrustning i limniska ekosystem erbjuder möjligheter till studier på ekosystem och landskapsnivå av många olika processer och flöden av material och energi.  Vid både Erssjön och Följesjön finns tillgång till el, fiberoptiskt internet samt gångvägar, båt, flotte, torn och broar.

SVARTBERGET

Övervakning och forskning har pågått i Svartberget sedan 1920, med ökad intensitet de senaste 30 åren då forskningen på hydrologi och biogeokemiska cykler startade.

Vid Svartberget finns Krycklan, ett välstuderat avrinningsområde och ett av de mest ambitiösa projekt i världen som kombinerar vattenkvalitet, hydrologi och akvatisk ekologi i rinnande vatten i en boreal region. Krycklan utgörs av 16 bäckar av varierade storlek som alla är rinner ihop till ett gemensamt utlopp i Vindelälven. De övervakas avseende flöde, fysiska och kemiska parametrar i huvudsak. 

Avrinningsområdena som utgör Krycklan varierar i storlek och karaktär; skogsdominerade, myrdominerade, sjöar och mixer av dem alla. Sammantaget ges helt unika möjligheter att studera följdeffekter av hur olika naturkaraktärer påverkas av olika processer. Ett av vattendragen inom Krycklan, som ligger i anslutning till sjön Stortjärn, ingår i SITES Water. Stortjärn har under senare år utrustats med fler fasta installationer samt att el och fiber finns på sjön.
Utöver utrustning i vattendrag och sjöar finns ett stort antal grundvattenrör av olika modell och installationsdjup (1-150 m) i myrar, skogsekosystem i moränjord samt i mer finkorniga jordarter. Dessutom finns utrustning för att provta markvatten på ett stort antal platser i avrinningsområdet.

Möjligheten att arbeta med Svartberget på landskapsskala erbjuder forskare förmånen att studera kopplingar mellan terrestra och akvatiska system genom att applicera miljöproblem och modeller som rör vattenförvaltning av akvatiska ekosystem, skalning från små till stora vattendrag och antropogen påverkan.

TARFALA

Tarfala ingår i SITES Water, genom Tarfalasjön som ligger högst upp i Tarfaladalen. Dalen utgör ett källflöde till Kalixaälven, en unik miljö som sakta förändras i och med glaciärers minskade volym. Tarfalasjön är 52 m djup och har en nedsänkt profil som registrerar temperatur var 50-100 cm. Från Tarfalasjön rinner jokken söderut. Jokken har övervakats med avseende på flöde och kemi vid sporadiska tillfällen men permanenta installationer är en utmaning i miljöer där krafterna från is, snö och vind bestämmer.