SITES_bård 160701-4

SITES erbjuder möjligheter till forskning inom jordbrukslandskap och dess ekosystem. Inom jordbruksstationerna bedrivs både kortare och långsiktiga experiment om exempelvis diversifiering av odlingssystem, reducerad jordbearbetning och bioenergigrödor.

Läs mer nedan om vad stationerna Lönnstorp och Röbäcksdalen kan erbjuda dig som forskare.
 
Stationerna Asa, Erken, Grimsö, Skogaryd och Svartberget är omgivna av jordbrukslandskap. Stationerna ansvarar inte för dessa verksamheter men miljöerna skulle kunna utgöra intressanta lokaler för ekosystemforskning, till exempel migrerade fåglar, kol- och kvävebalanser och biodiversitetsstudier.

LÖNNSTORP

Lönnstorp erbjuder infrastruktur för att bedriva både kort och långsiktiga försök på Sveriges bördigaste jordbruksmark. Jordarten är lättlera med 15 % ler och 3 % mull. Den konventionellt odlade jordbruksmarkens huvudsakliga växtföljd är höstvete, sockerbetor, vårkorn och höstraps. På den ekologiska delen odlas vårvete med insådd av lusern/gräsblandning, lusern/gräsvall, höstraps, höstvete med insådd av lusern/gräsblandning samt åkerböna samodlad med korn. Här odlas även vetegräs, ett utsäde av ett nytt perennt gräs som liknar vete men som har ungefär halva dess tusenkornvikt. Grödan ska kunna gå att odla i upp till femtio år utan att jorden ska behöva bearbetas.

En ny facilitet, SAFE (SITES Agroekologiska fältexperiment), för forskning om framtida odlingssystem har etablerats och kommer att kunna nyttjas för många typer av studier, inom exempelvis växt- och markekologi samt agroekologi.

På Lönnstorp genomförs också två experiment med samodling mellan baljväxter och exempelvis ärter och korn. Lönnstorp har även använts för att studera exempelvis diversifiering av odlingssystem, reducerad jordbearbetning och bioenergigrödor.

RÖBÄCKSDALEN

Röbäcksdalen erbjuder unika jordbruksmiljöer i norra Sverige. Ett stort antal såväl kortvariga som långsiktiga (upp till 50 år gamla) försök finns på Röbäcksdalen. Bland annat officiella sortförsök av vall, spannmål och potatis inom flera olika långsiktiga försök med bland annat olika gödslingsnivåer, jordbearbetningar och växtföljder.

Ett exempel på långsiktiga försök avser monokultur och undersöker den ensidiga odlingens inverkan på avkastning, kvalitet och sundhet på de viktigaste grödorna i norra Sverige. Grödorna odlas dels år efter år i samma rutor och dels i växtföljder. Långsiktsförsök studerar också växtföljdernas inverkan på marken. Försök bedrivs även inom icke vändande bearbetningssystem (reducerad bearbetning eller plöjningsfri odling) samt inom humusbalans och kalkning. Röbäcksdalens nya facilitet för forskning om olika framtidsstrategier för ett resurshushållande jordbruk erbjuder goda möjligheter för studier av hållbarhet och agroekologi i framtida odlingssystem.

Enskilda forskare och andra intressenter lägger också ut försök som forskningsstationen utför. Forskare erbjuds tillgång till data och arkiverade prover av grödor och jord från de långsiktiga försöken.