SITES_bård 160701-4

Inom SITES finns stor tillgång till mätningar relaterade till klimat. Vissa mätserier sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet. Väderstationer finns på samtliga SITES stationer och således inom olika landskapstyper, från fjäll och glaciärer till skogsmark, sjöar, myrar och jordbruksområden.
 
Läs mer nedan om vad stationerna Abisko, Asa, Erken, Grimsö, Lönnstorp, Röbäcksdalen, Skogaryd, Svartberget och Tarfala kan erbjuda dig som forskare.

ABISKO

Den meteorologiska stationen på Abisko har varit verksam sedan år 1913. Mätningar genomförs av lufttemperatur, nederbörd, marktemperatur, lufttryck, luftfuktighet, vindhastighet, vindriktning, snödjup, soltid, solstrålning, långvågsstrålning, PAR, UV strålning, grundvattennivå samt Torneträsk istjocklek.

Idag domineras verksamheten på Abisko av forskning kring miljö och klimatförändringar, som utförs genom övervakning, experiment och modellering. På forskningsstationen bedrivs en rad unika och långsiktiga experiment. Med hjälp av experimenten försöker man förstå hur ökade koldioxidhalter, UVB-strålning, mark- och lufttemperatur och snödjup påverkar ekosystemen och processerna i dessa system.        
                                                                                                                               
Climate Impacts Research Centre (CIRC) är baserat vid Abisko naturvetenskapliga station. Målet med CIRC:s forskning är att förbättra kunskapen om hur nordliga ekosystem fungerar, med ett särskilt fokus kring hur klimat- och miljöförändringar påverkar terrestra och akvatiska ekosystem.

ASA

Vid stationen i Asa finns en referensstation för klimatmätningar. Lufttemperatur, marktemperatur, lufttryck, luftfuktighet, globalstrålning, fotosyntesaktiv strålning, nettostrålning, nederbörd, samt vindriktning och hastighet mäts med hög noggrannhet. De mest grundläggande klimatdata har mätts ända sedan forskningsstationen etablerades 1989.
 
I Asa mäts den marknära ozonhalten på uppdrag av det svenska ozonmätnätet. Dessutom förekommer även andra övervakningsprogram och projekt där klimatmätningar ingår. Till exempel mäts i Asa tillväxtpark CO2-flödet genom så kallade flux-mätningar och spektralmätningar (NDVI, PRI, se SITES Spectral) i en ung granskog, samt klimatet i Feresjön (se SITES Water).

Sedan mitten på 1990-talet mäts även klimatet vid försöksområdet i Aneboda. Lufttemperatur, marktemperatur, luftfuktighet, globalstrålning, nettostrålning, nederbörd, samt vindriktning och vindhastighet mäts med hög tidsupplösning och precision. Mätningarna och miljöövervakningen är relaterad till FN-konventionen om effekter av långtransporterade luftföroreningar. Syftet är dels att som referensområde ge relevanta bakgrundsdata, dels att söka särskilja effekter av ett förändrat klimat och luftföroreningar från naturlig variation. Resultaten från forskning och miljöövervakning används för att utveckla och testa modeller med inriktning mot klimat- och skogsbrukseffekter på skogstillståndet.

ERKEN

Erkenlaboratoriets klimatmätningar genomförs på lufttemperatur, luftfuktighet, vindhastighet, vindvektor, vindriktning, nederbörd, globalstrålning, PAR, dagslängd och vattennivå. Sedan 2014 ingår även växthusgasflöden.

Erkenlaboratoriet har utvecklat ett omfattande uppföljningsprogram för sjön Erken, som lett till deltagande i flera större EU-projekt med inriktning mot effekter av klimatförändring och automatisk mätprogram av växtplanktonutveckling i sjöar.
 
Infrastrukturen på Erken möjliggör forskning kring klimateffekter på akvatiska system.

GRIMSÖ

På Grimsö forskningsstation finns två klimatstationer, placerade i norr respektive i söder inom det 13 000 ha stora forskningsområdet. Klimatstationerna mäter lufttemperatur, soltimmar, luftfuktighet, vindriktning och hastighet.

LÖNNSTORP

Vid Lönnstorp finns en väderstation som mäter vind, termeratur och nederbörd. Temperatursensorer och fuktmätare finns även installerade i marken inom SAFE (SITES Agroekologiska fältexperiment) samt att jordprovtagningar gjorts för mätning av kolinlagring. SITES Spectral på Lönnstorp mäter NDVI och PRI över ett jordbrukslandskap. Forskning kretsar delvis kring växthusgasemissioner i agroekosystem.

RÖBÄCKSDALEN

Röbäcksdalen har en egen klimatstation samt är anslutna till SHMI med ansvar för dataleveranser dit. Vid klimatstationerna mäts lufttemperaturer på 0,2 och 1,5 m höjd, luftfuktighet, nederbörd, vindhastighet och riktning, jordtemperatur och solstrålning.

Inom SITES satsar Röbäcksdalen på att etablera en ny facilitet med fältförsök för forskning som ska jämföra olika framtidsstrategier för ett resurshushållande jordbruk. Goda möjligheter ges för studier av hållbarhet och effekter av klimatförändringar i framtida odlingssystem.

SKOGARYD

Vid Skogaryds forskningsstation bedrivs övervakning med målet att stödja forskare i uppgiften att utveckla metoder för att kvantifiera växthusgasbalanser på landskapsnivå, i skogsregioner, som inkluderar land-atmosfär, mark-vatten och vatten-atmosfär utbyte av CO2 , CH4 och N2O.

Flöden av växthusgaser mäts i stor utsträckning enligt ICOS protokoll för Eddy Covariance (EC) metod för CO2, H2O, och CH4. För akvatiska miljöer som saknar sådana protokoll, har bästa möjliga mätningsmetoder antagits som omfattar alla typer av flödesvägar.

Växthusgasflödena har hittills övervakas med hjälp av 5-6 EC-system, ett stort antal flödeskammare och olika primärproduktion och andningsmätningar som täcker ett brett spektrum av livsmiljöer. Dessutom har ett ambitiöst program för övervakning inom områdena hydrologi, vattenkemi samt jord- och sedimentegenskaper antagits på Skogaryd. Sammantaget erbjuder denna kombination av mätningar en möjlighet att bestämma Net Ecosystem Carbon Balance (NECB) över flera år.

De historiskt omfattande dataserier som finns och de forskningsmöjligheter som stationens avancerade forskningsinfrastruktur erbjuder, gör att forskare här kan studera hela landskapets omsättning av växthusgaser i hemi-boreala områden.  

SVARTBERGET

På Svartbergets mäts en rad meteorologiska variabler såsom kort- och långvågsstrålning, vind, lufttemperatur, luftfuktighet och nederbörd på fem olika väderstationer placerade i olika typer av miljöer, såsom skog i olika utvecklingsstadier samt myrar. Dessutom mäts marktemperatur och fuktighet, liksom trädtemperatur och solstrålning under kronskiktet registreras kontinuerligt över ett stort antal områden. På Svartberget utförs sedan 25 år tillbaka även dagliga mätningar av ozonet i stratosfären via två instrument.
 
Svartberget har fem klimatstationer lokaliserade i olika typer av produktionsskogar samt myrmiljöer. Svartberget ansvarar också för tre ICOS stationer, två ekosystemsstationer och en atmosfärstation. Vid dessa sker långsiktiga mätningar av koncentrationen av växthusgaser i atmosfären och flödet mellan atmosfär och skogsekosystem (boreala skogar). Här mäts koncentrationen av växthusgaserna koloxid och metan i atmosfären i flera nivåer från marken upp till 150 meters höjd. På ekosystemstation i Degerö stormyr sker långsiktiga mätningar av koncentrationen av växthusgaser i atmosfären och flödet mellan atmosfär och myr. Här mäts gaskoncentrationer och luftens vertikala rörelser med hög tidsupplösning. Dessutom mäts kort- och långvågsstrålning, vind, lufttemperatur, luftfuktighet och nederbörd. Även förhållandena i myren, såsom marktemperatur och fuktighet registreras kontinuerligt.
 
Ett stort antal forskningsprojekt är lokaliserade här som använder underlag från klimatmätningarna i sina studier.

TARFALA

Tarfala forskningsstation har tre klimatstationer på hög höjd och i nära anslutning till glaciärer av särskilt intresse i de svenska fjällen; Riukojietna, Pårteglaciären och Salajekna.

Observationerna på Pårtetjåkko är av extra intresse eftersom observationer utfördes av Axel Hamberg i redan början av 1900-talet. Här har även en pt100 temperaturgivare installerats i den ursprungliga sköld som användes av Hamberg, för att underlätta jämförelser med han och hans observatörers tidiga mätningar.
 
Tarfala ansvarar för övervakning av väder vid åtta strategiska platser i fjällvärlden. I anslutning till fältstationen inom Tarfaladalen, på tre glaciärer samt fyra lokaliserade i renbetesområden.