SITES_bård 160701-4Inom SITES erbjuds fenologiska mätserier från intensivbevakning av skogsträd och skogsbär och fenologisk övervakning för växter och flyttfåglar. Flertalet stationer är även anslutna och rapporterar in till Svenska fenologinätverket (SWE-NPN).

Läs mer nedan om vad stationerna Abisko, Asa, Erken, Grimsö, Röbäcksdalen, Skogaryd, Svartberget och Tarfala kan erbjuda dig som forskare.

ABISKO

Miljöövervakningen i Abisko bedrivs inom området fenologi, både växter och flyttfåglar observeras.

Abisko fältforskningsstation är medlem i Svenska fenologinätverket (SWE-NPN).

ASA

Asa deltar i flertalet aktiviteter inom området fenologi. Inom skoglig fenologi bedrivs intensivbevakning av fenologiska processer hos de vanligaste skogsträden och skogsbären. I Asa försökspark följs noggrant tillväxten på ungskog av gran på 10 provytor. Stamtillväxt och förnafall följs veckovis, liksom grundvattendjup och markfuktighet på ytorna, under vegetationsperioden.

Asa har även en webbkamera som är en del av PHENOCAM-nätverket. Bilder registreras för ask, asp, björk och en gräsyta. Resultaten från kameran kan användas för att räkna ut faktiska vegetationsperioder.

Bevakning görs även inom allmän växtfenologi, där observationerna rapporteras in till Svenska fenologinätverkets (SWE-NPN) landsomfattande databas Naturens Kalender.

ERKEN

Vid Erkenlaboratoriet övervakas cykler för näringsämnen, mikrobsamhällen och växtplankton i sjöar.

Erkenlaboratoriet rapporterar fenologisk utveckling av landväxter till Svenska fenologinätverket (SWE-NPN)

GRIMSÖ

Grimsös kontinuerliga vilt- och skogsövervakning innefattar bland annat fenologiska mätserier med avseende på växter och flyttfåglar.

Grimsö är medlem i Svenska fenologinätverket (SWE-NPN).

RÖBÄCKSDALEN

Röbäcksdalen är medlem i Svenska fenologinätverket (SWE-NPN).

SKOGARYD

Skogaryd är medlem i Svenska fenologinätverket (SWE-NPN).

SVARTBERGET

Fältobservationer av utvalda växter och bärprognoser ingår som en del av Svartbergets miljöanalysverksamhets studier om förändringar i vegetation, skogstillstånd, mark- och vattenförhållanden samt klimatmätningar. Vid Svartberget görs veckovisa observationer och mätningar från maj till oktober för björk, gran och tall samt blåbär och lingon. På träden följs knopp- och skottutveckling, höstfärger och lövfällning, på bärriset räknas blommor, kart och mogna bär. Data finns tillgänglig från år 2006. Tillsammans med Riksskogstaxeringen och Asa görs årliga prognoser över tillgången på blåbär och lingon i Sveriges skogar. 

Svartberget är medlem i Svenska fenologinätverket (SWE-NPN).

TARFALA

Tarfala erbjuder möjligheter att studera fenologin från trädgränsen (ca 700 m ö h) och upp till glaciärer och snöfält (ca 1200-2000 m ö h). Övervakning av fenologi genomförs i ”vegetationsrutor”.

Tarfala är medlem i Svenska fenologinätverket (SWE-NPN).

Om Svenska fenologinätverket
Svenska fenologinätverket (SWE-NPN) är ett samarbete mellan universitet, miljöövervakande myndigheter och frivilliga. Flera fältforskningsstationer, botaniska trädgårdar och naturum deltar tillsammans med ett stort antal frivilliga fenologiväktare i observatörsnätverket. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är huvudman. Målet är att långsiktigt samla in, tillhandahålla och presentera data om naturens kalender. Vid inrapportering av observationer till Naturens kalender prioriteras ett 30-tal örter, gräs och ris samt ett 20-tal träd och buskar. Historiska data finns här att tillgå från så tidigt som år 1873. 

Naturens kalender startar även upp en bi och fågelkalender för att komplettera de växtliga fenologiska observationerna.