SITES_bård 160701-4

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science - SITES

  • Är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning
  • Ska bidra till att stärka svensk forskning baserad på mätningar och experiment utförda i fält
  • Är tillgänglig för forskare på lika villkor oavsett forskarens hemvist
  • Utgörs av nio forskningsstationer: Abisko, Tarfala, Svartberget, Röbäcksdalen, Grimsö, Erken, Asa, Skogaryd och Lönnstorp.

Bakom initiativet står Vetenskapsrådet  som tillsammans med huvudmännen Göteborgs universitet, Polarforskningssekretariatet, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet finansierar satsningen. Från VR kommer 25 miljoner per år (2013-2017) som huvudmännen motfinansierar i samma utrsträckning eller mer. 

Värd och koordinator för SITES är Sveriges lantbruksuniversitet.
 

Vision

SITES främjar långsiktig fältbaserad ekosystemforskning av världsklass  genom att erbjuda unik infrastruktur
och kompetens på ett sätt som attraherar såväl svenska som internationella forskare.

Dokument

Dokumentarkiv

Deltagare vid SITES-Waters workshop på Erken juni 2015
Deltagare vid SITES-Waters workshop på Erken juni 2015

SITES bakgrund och bildande

På uppdrag av Vetenskapsrådet och Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) gjordes under 2012 en utredning kring nuläget för forskningsstationer och annan fältbaserad infrastruktur för ekologisk och miljörelaterad forskning i terrester och limnisk miljö.

Under arbetet med utredningen besökte utredaren Kjell Danell (SLU) alla anläggningar som behandlas i rapporten och samtalade med såväl forskare som ansvariga för forskningsanläggningarna. Utredningen visade att det fanns ett stort antal stationer med potential att utgöra en nationell forskningsresurs.
Med utredningen som grund beslutade RFI att avsätta medel för en nationell infrastruktur av fältbaserade forskningsanläggningar och forskningsstationer för terrester och limnisk ekologi- och miljöforskning. En utlysning gjordes under 2012 där lärosäten och andra forskningsorganisationer fick nominera stationer till infrastrukturen. Nomineringarna bedömdes av en internationell expertpanel, som gav rekommendationer om vilka stationer som borde ingå i satsningen och om hur infrastrukturen borde utvecklas.

Panelens rekommendationer beskrivs i Evaluation report, som även innehåller VR:s utlysningstext.

Ladda ned rapporten Infrastruktur för fältbaserad ekologi- och miljöforskning, VR:s lilla rapportserie 1:2012.