Organisation

SITES leds av en extern styrelse. SLU är koordinator och ansvarar för den operativa ledningen. SITES utgörs av nio stationern från fyra universitet och ett samordningssekeretariat.  

SITES är en samordnad nationell infrastruktur som upprätthålls genom regelbundna möten med de nio stationsföreståndarna (föreståndarforum), styrelsen och sekretariatet. Vidare ordnas stormöten där personal vid alla SITES-stationer kan diskutera frågor som servicenivåer, gemensamma standards, samarbete kring teknisk spetskompetens, etc.

Ramarna för samarbetet inom SITES är satta i ett avtal mellan SLU och Vetenskapsrådet, samt ett konsortieavtal mellan alla medverkande parter, de s.k. huvudmännen.

SITES leds av en extern styrelse, som utses av SLU i samråd med Vetenskapsrådet. Styrelsen ska anlägga ett nationellt perspektiv och ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av infrastrukturen. Enligt VRs villkor ska styrelsen ha en bred sammansättning med kompetens som täcker såväl ledning av forskningsinfrastruktur som kvalificerad forskning inom området. Nuvarande mandatperiod omfattar 2014-02-10 - 2017-01-31.

Mötesschema under 2017
15 februari, 22 maj, 9 oktober och 20 november.
Styrelsen sammanträder 4 - 6 gånger per år.

Styrelsen består av:
Anna Ledin, Göteborgs Stad (ordförande)
Ilona Riipinen, Stockholms universitet
Mari Källersjö, Göteborgs botaniska trädgård
Rolf Anker Ims, Universitetet i Tromsö
Sebastian Diehl, Umeå universitet
Thomas Rosswall, professor emeritus
Ulf Gärdenfors, SLU

SITES styrelse samlad på Erken tillsammans med sekretariatet och förståndare för Erken, maj 2014.
SITES styrelse samlad på Erken tillsammans med sekretariatet och förståndare för Erken, maj 2014.

SLU är värd för SITES samordningssekretariatet som står för den operativa ledningen. SLU:s uppdrag är att driva och utveckla infrastrukturen SITES som en brett inriktad nationell forskningsinfrastruktur.

Samordningssekretariatet ansvarar för det praktiska arbetet, t ex dialog med SITES stationer, kommunikations-verksamhet, ekonomi, administration kring styrelsens arbete samt kontakter med VR och andra infrastrukturer.

Operativt leds arbetet i SITES av en vetenskapligt meriterad föreståndare med egen erfarenhet av att planera och leda verksamhet vid en fältforskningsstation. Föreståndaren är anställd vid SLU och ingår i SITES samordningssekretariat, som SLU ansvarar för.

Anders Lindroth,
Föreståndare
Anders ansvarar för den strategiska ledningen av SITES.
Anders.Lindroth@slu.se
telefon: 070 573 86 33

Boel Åström,
Sekreterare
Boel dokumenterar möten med styrelsen, sekretariatet och stations-föreståndarna och är länken mellan SITES, VR och ledningen på SLU.
Boel.Astrom@slu.se
Telefon:  018 67 2022

Magnus Mossberg,
Systemvetare

Magnus står för SITES datatekniska kunnande. Han hjälper stationerna att hantera de olika system som används inom SITES.
Magnus.Mossberg@slu.se
Telefon:  040 415 158

Ida Taberman,
Biträdande föreståndare
Ida ansvarar för den operativa ledningen av SITES och koordinerar SITES datahanteringsgrupp och kommunikationsprojekt.
Ida.Taberman@slu.se
Telefon: 090 786 82 16, 070 587 61 65

Jan-Peter Nordmark,
Ekonom

Jan-Peter ansvar för den ekonomiska redovisningen och assisterar Anders  med budget och årsredovisning.
Jan-peter.Nordmark@slu.se
Telefon: 090-786 8770, 070-315 0325

Hélène Hagerman och Mia Barkland, Kommunikatörer
Helene och Mia från Trossa AB arbetar med SITES kommuniation och stödjer stationerna i deras informationsarbete.
Helene.Hagerman@trossa.se
Telefon: 0730-75 57 59
Mia.Barkland@trossa.se
Telefon: 0730-75 57 57