SITES_bård 160701-4

Organisation

SITES leds av en extern styrgrupp. SLU är koordinator och ansvarar för den operativa ledningen. SITES utgörs av nio stationern från fyra universitet och ett samordningssekeretariat.  

SITES är en samordnad nationell infrastruktur som upprätthålls genom regelbundna möten med de nio stationsföreståndarna (föreståndarforum), styrgrupp och sekretariatet. Vidare ordnas stormöten där personal vid alla SITES-stationer kan diskutera frågor som servicenivåer, gemensamma standards, samarbete kring teknisk spetskompetens, etc.

Ramarna för samarbetet inom SITES är satta i ett avtal mellan SLU och Vetenskapsrådet, samt ett konsortieavtal mellan alla medverkande parter, de s.k. huvudmännen.

SITES leds av en extern styrgrupp, som utses av SLU i samråd med Vetenskapsrådet. Styrgrupp ska anlägga ett nationellt perspektiv och ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av infrastrukturen. Enligt VRs villkor ska styrelsen ha en bred sammansättning med kompetens som täcker såväl ledning av forskningsinfrastruktur som kvalificerad forskning inom området. Nuvarande mandatperiod omfattar 2018-03-06 - 2021-02-28.

Mötesschema under 2018
13 april och 1 juni, resterande möten för 2018 beslutas vid mötet i april.
Styrelsen sammanträder 4 - 6 gånger per år.

Styrgruppen består av:
Barbara Ekbom, prof em (SLU) - ordförande
Anders Hedenström, Lunds universitet
Hanna Silvennoinen, Norsk institutt for bioökonomi
Johan Bergh, Linnéuniversitetet
Mari Källersjö, Göteborgs botaniska trädgård
Mikkel P. Tamstorf, Aarhus universitet
Sebastian Diehl, Umeå universitet

SLU är värd för SITES samordningssekretariatet som står för den operativa ledningen. SLU:s uppdrag är att driva och utveckla infrastrukturen SITES som en brett inriktad nationell forskningsinfrastruktur.

Samordningssekretariatet ansvarar för det praktiska arbetet, t ex dialog med SITES stationer, kommunikations-verksamhet, ekonomi, administration kring styrelsens arbete samt kontakter med VR och andra infrastrukturer.

Operativt leds arbetet i SITES av en vetenskapligt meriterad föreståndare med egen erfarenhet av att planera och leda verksamhet vid en fältforskningsstation. Föreståndaren är anställd vid SLU och ingår i SITES samordningssekretariat, som SLU ansvarar för.

Stefan Bertilsson,
Föreståndare
Stefan ansvarar för den strategiska ledningen av SITES.
stefan.bertilsson@slu.se
Telefon: 070 167 90 34

Boel Åström,
Sekreterare
Boel dokumenterar möten med styrelsen, sekretariatet och stations-föreståndarna och är länken mellan SITES, VR och ledningen på SLU.
Boel.Astrom@slu.se
Telefon:  018 67 2022

Magnus Mossberg,
Systemvetare

Magnus står för SITES datatekniska kunnande. Han hjälper stationerna att hantera de olika system som används inom SITES.
Magnus.Mossberg@slu.se
Telefon:  040 415 158

Jan-Peter Nordmark,
Ekonom

Jan-Peter ansvar för den ekonomiska redovisningen och assisterar Anders  med budget och årsredovisning.
Jan-peter.Nordmark@slu.se
Telefon: 090-786 8770, 070-315 0325

Hélène Hagerman, Matilda Thyresson och Mia Barkland, Kommunikatörer
Helene, Matilda och Mia från Trossa AB arbetar deltid med SITES kommuniation och stödjer stationerna i deras kommunikationssarbete.
Helene.Hagerman@trossa.se
Telefon: 0730-75 57 59
Matilda.Thyresson@trossa.se
Telefon: 0725 - 84 35 51
Mia.Barkland@trossa.se
Telefon: 0730-75 57 57